ျမန္မာသီခ်င္း

http://morris.myanmar-sar.org/ တြင္အျခားျမန္မာသီခ်င္းမ်ား Download ယူႏုိင္ပါသည္။

ThonSeShyitPhyarMinGaLar.mp3 10.3 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
Artist_-_Shwemoenyo.mp3 6.0 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
ByawTinYee.wma 4.4 MB WMA 07/16/2007 07:30 PM
DeParAyeMya.mp3 11.9 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
HtooMaCharNar-SweDawKyo.mp3 10.8 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
MoeDaeWar.mp3 11.0 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
NatShinNaung.mp3 5.5 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
NgweWunThawTar.MP3 9.6 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
NweHnaungYwetKyan.MP3 7.6 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
PanMyaingLae.mp3 13.7 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
SaDanEaingTha.mp3 6.6 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
ShweLeMaukMwkMawk.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
Shweletaing.mp3 6.1 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
ShwePyiDawThi.mp3 7.2 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
TawMyaingSunKaLunAungPhan.mp3 5.5 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
TharChaukTnYee.wma 3.1 MB WMA 07/16/2007 07:30 PM
TapyaHnaPya.wma 3.6 MB WMA 07/16/2007 07:30 PM
ShweOoZiTinYee.wma 4.5 MB WMA 07/16/2007 07:30 PM
KhunHtaukTinYee.wma 5.1 MB WMA 07/16/2007 07:30 PM
Artist_-_Sagaing_tada.mp3 5.8 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
528.mp3 5.6 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
PyiDawWun.mp3 3.6 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
YweLeaikDarLarSanDarYe.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
YaWeinDaungYinPyan.mp3 9.8 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
YaMonNar.mp3 13.1 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
WaeZaYanDar.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
TharSanYaGonBwe.mp3 9.8 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
TawNeTaungSwe.mp3 4.5 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
ShweYinBaubgNgweYinBaung.mp3 12.5 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
PanHayWun.mp3 9.4 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
NyoNyoSaingSaing.mp3 8.0 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
NweOoTayThan.mp3 5.5 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
MyaMyaMaungMaung%26PaPaWinWin.mp3 8.5 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
ManTaungLetYar.mp3 9.0 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
LunYanHmyaw.mp3 7.6 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
LayHtweThanKut.mp3 12.7 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
HlyaukPanKhweNwe.mp3 6.5 MB MP3 07/16/2007 07:30 PM
BirdsVariety.mp3 21.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
AungMyayTharZan.mp3 13.5 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ANyarHlayNeMyitTarShin.mp3 5.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
AThiTaYarAHnyarTaKhu.mp3 5.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
AchitYe.MP3 8.5 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
BaePanTharLoYin.mp3 2.6 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ChitDokKha.MP3 7.6 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ChitHninHmonHmon.MP3 4.9 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ChitMoeGyi.MP3 10.7 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ChitPaingSetYar.mp3 2.9 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ChitPyoneHninSee.MP3 7.2 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ChitYaTuTanTaYa.mp3 5.5 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
HmaingMyaMya.mp3 2.7 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
HmanYaWae.mp3 8.4 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
HnaMaLeikPyarShwinParSeMae.mp3 5.4 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
HnaMaLetShawNayLayTauk.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
HninYunNweGeinMan.mp3 4.0 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
KoeYatHtarNay.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
KunHtaunkSaung.mp3 5.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
KyunDawTinTeShweMinThaMee.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
LayPyaySawThwinMyu.mp3 9.4 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
LunTaeLe.mp3 5.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
MOE(MS).MP3 6.0 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
MaungChitHniHmon.MP3 10.8 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
MinGaLarAurBar.mp3 5.8 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
Moe.mp3 5.0 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
MoeLonPutLe.mp3 6.6 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
MoeThetLayHnin(Nyunt).MP3 9.6 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
MyaNaDi.MP3 10.6 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
MyaThidaAkyoHtauk_Pay_Mae.mp3 5.0 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
NweOo.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
PaePhuHlwar.mp3 5.5 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
PanNuThayLar.mp3 8.7 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
PanNweHaSein.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
PanParBi.mp3 4.7 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
PwintOo.mp3 5.7 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
PyarThoLoLoWasoLoLo.mp3 5.0 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SaPae.mp3 2.8 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SanNweOo.mp3 5.8 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SarSoSitThu.mp3 5.0 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SaungNatMae.mp3 5.4 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SaungNya.MP3 8.2 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SeeZar(Nyunt).MP3 9.2 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
Sein.mp3 2.8 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SeinChe.mp3 11.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SeinChePhyarYaungLin.mp3 8.7 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SeinHnaHmaSanDar.mp3 5.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SeinKyaungNiLar.mp3 8.4 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
SeinLeNyo.mp3 4.4 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ShwePyitZon.mp3 5.9 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
TeinTaMan.mp3 4.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ThaByayYwetYay.mp3 2.8 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ThaungThaungNyan.mp3 4.6 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
TheOoPan.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
TheSaungHayMan.mp3 5.0 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
ThitSar.MP3 9.5 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
WATHAN_KHAR_OO(MS).MP3 5.4 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
WaNaPaBar.MP3 10.1 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
YaThawDaYar.mp3 7.3 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
YaTuBaYin.mp3 2.7 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
BAWATHANTHAYAR.MP3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
TAYBONMA.MP3 20.9 MB MP3 07/16/2007 07:31 PM
GonmyintThu1.MP3 9.1 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
HmweLunTePan.MP3 11.0 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
SanDaKeinNaYe.mp3 6.1 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
TaKyunSeNay.mp3 9.8 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
AlunNweKoSanYarHte.MP3 8.4 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ChitDokKha.mp3 5.7 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ChitYaTheKaThetHtetSon.MP3 10.0 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
GanGawMyaingTan.MP3 10.3 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
KanCheZayYarOo.MP3 9.8 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
KoMaMaeThee.MP3 10.0 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
MyitTarBonKaPonPyinThetHtar.MP3 0.4 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
MyitTarKaBarMyarPyitMaCharLoDe.MP3 11.3 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
NyinPaeHmarLeSoeMiParDe.MP3 6.6 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
PweKyaikKhin.mp3 5.6 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
SHWE_SABAE_YON.MP3 6.1 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
SaGarPyawKaungTeMaTheOo.MP3 9.4 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
SuHtuYwe.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
TWELVE_SEASONS.MP3 5.8 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
TaSaungThitPyanByi.MP3 10.0 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
TheeNweMoeSaungPyaungThawLe.MP3 9.1 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ApyoTawPo.mp3 17.3 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
AungChinShiitPar.mp3 10.6 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
BaeDarLan.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ChitYweYwarThawMoe.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
DoTaungYaTaw.mp3 6.5 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
GonYayMaTu.mp3 3.0 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
HlaingYayYinOo.mp3 4.8 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
KyaySayTaMan.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
Marn.mp3 3.8 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
MayDarWii.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
MyaMarPyiThar.mp3 4.8 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
OhnPonChit.mp3 11.7 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
PaDaukKyayTaingMyetYayWaing.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
PaDaukShweWar.mp3 2.7 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
PhuZarHnaKhine.mp3 5.4 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
SanDaKuMyaing.mp3 7.5 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
Sane.mp3 6.4 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ShweInWa.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ShwePoppa.mp3 6.7 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ChitDokKha-II.mp3 5.7 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ThanThaYarTaKweWwe.mp3 5.3 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
HTAN_YWEK_PADI.MP3 5.4 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
MyaKyunNyoNyoTetKaTho.mp3 5.2 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
MyayWaingThaBin.mp3 11.4 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
PanTaingPwintParZay.mp3 6.7 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
TetKaThoHmarWaeTeHnin.mp3 4.5 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
ZayYar.MP3 9.0 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
MinGlarSuTaung(Full).mp3 3.8 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
SHWEMINGAN.MP3 4.7 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
SanYay.mp3 5.7 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
BwayToak.MP3 8.6 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
MyanmaShuKhinMyanmaSeitYin.mp3 5.1 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
NgeChitHaungNeSaungOoShin.MP3 8.6 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
PyonTeMae(ThuMaung)_(1).mp3 4.2 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM
PhoSein_AungBala.mp3 11.3 MB MP3 07/16/2007 07:32 PM

http://morris.myanmar-sar.org/index.php?d=Myanmar+Oldies မွ Download ယူႏုိင္ပါသည္။

Advertisements

~ by Ko Ko Ye` on October 27, 2007.

16 Responses to “ျမန္မာသီခ်င္း”

 1. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္နဲ႔ သီခ်င္းေဟာင္းေတြ ကို ျပန္နားေထာင္ခြင့္ရလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ျမန္မာသီခ်င္းေဟာင္းေတြ ရွိေသးရင္လည္း တင္ေပး ေစခ်င္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ဂီတနက္သန္။ ျမိဳ႔မ။ နဲ႔ ေဒၚမာမာေအးသီခ်င္းေတြကို ပါ၊
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊

  ေက်ာ္စတား (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

 2. အခုလုိ မွ်ေ၀ေပးတာ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 3. စစ္နုိင္မင္းလာလည္သြားပါတယ္
  သီခ်င္းေတြက hip hop ေတြထက္အနွစ္သာရရွိပါတယ္

 4. ဂီတနက္သန္ Please

 5. ကုိ၀င္းဦးရဲ႕ သဘာ၀ အလွေလးမ်ား ရိွမလား …

 6. ျမန္မာခရစ္ယာန္ယာန္တရားေဟာခ်က္
  ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ သက္ေသခံခ်က္ ခရစ္ယာန္သီခ်င္း ေတးသရုပ္ေဖာ္
  မ်ားအပတ္စဥ္တင္ဆက္လ်က္ရွိပါသည္
  ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

 7. shinmin..ျမန္မာသံစဥ္ေတြရွာေနတာၾကာပါျပိဗ်ာ..ခုမွနားေထာင္ရလို႔အရမ္းသေဘာက်ေနတာပါ..ေက်းဇူးအရမး္တင္ပါတယ္

 8. This blog is very very good. so I like .

 9. အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္…..သီခ်င္းေတြရဲ႕ေခါင္းစဥ္ေတြၾကည့္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလးကို အံ့ၾကသြားတယ္.. ဂုဏ္လဲယူပါတယ္….တစ္ခုေလာက္မ်ားရွိရင္ ကူညီေပးပါလားရွင္…`ကိုႀကီးေက်ာ္´သီခ်င္းေလးမ်ားရွိရင္ ေပးပါလားရွင္.

 10. I’ve been looking for Myanmar Oldies long time ago. I have some which i can share too.
  ေက်းဇူးတင္လ်က္..

 11. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျမန္မာသီခ်င္းေဟာင္းေတြနားေထာင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ပါ။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ေ၀းေနရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အရမ္းကိုတန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာသံစဥ္သီခ်င္းေကာင္းေတြကို တင္ေပးထားတဲ့အတြက္ ေလးစားမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ သီခ်င္းေလးေတြကို နားေထာင္ခ်င္ပါတယ္ ။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ရွာျပီးတင္ေပးပါခင္ဗ်ား။

  ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ ေမာင္ေအာင္ေအာင္ ( အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ တကၠစပ္ ျပည္နယ္ )

 12. ကို၀င္းဦးရဲ႕ ေမာင္တို႕ခ်ယ္ရီေျမ လိုခ်င္ပါတယ္
  ကို၀င္းဦးရဲ႕အသံ နဲ႕ပါ၊
  ရွိရင္မွ်ေ၀ေပးပါဦး..

 13. တေယာသင္တန္းတက္ခ်င္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္ကိုလမ္းညြန္ပါအံုး၊က်ြန္ေတာ္ကစစ္သူနာျပဳတက္ေနပါတယ္
  မဂၤလာဒံုမွာပါ။အမည္ကရဲေဇယ်ာလင္းပါ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခြင့္ျပဳပါအံုး။

 14. ျမန္မာသံသီခ်င္းမ်ားကုိ အျမတ္တနုိးနဲ့စုစည္းေပးထားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ အ၇မ္းလဲေလးစားမိပါတယ္ ေနာက္လဲထပ္ျပီးတင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ေလးစားလ်က္……………….

 15. ေက်းဇူးပဲရွင္
  ကၽြန္မ ျမန္မာသီခ်င္းေတြကို ရွာေနတာ 9 လရွိပါၿပီ။
  အခုမွ နားေထာင္ရပါတယ္။

 16. ကိုသိန္းတန္နဲ႔မေမဆိြဆိုထားတဲ႔ “ခ်စ္ေသာည” သီခ်င္းေလးနားေထာင္ခ်င္ပါတယ္…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: